Общи условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

последна актуализация: 03.04.2024 г.

влезли в сила: 03.04.2024 г.

I.       ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия регулират отношенията между „ЗАНИМАВКИ“ ЕООД и свързаните с него лица, от една страна, и посетителите на уебсайта https://finlit.bg и потребителите на предлаганите услуги, от друга страна. Тези условия представляват договор и след приемането им имат обвързващо действие. Те са неразделна част от всеки един индивидуален договор, който се сключва между „ЗАНИМАВКИ“ ЕООД и потребители на уебсайта и не могат да бъдат променяни, освен ако страните по съответния договор изрично уговорят друго.

(2) С осъществяването на достъп до https://finlit.bg посетителите се съгласяват и приемат настоящите общи условия, както и политиката за поверителност, достъпни на уебсайта.

(3) Настоящите общи условия, както и всички индивидуални договори, се изготвят и сключват на български език.

II.      ДЕФИНИЦИИ

Чл. 2. Освен ако друго не е изрично посочено, следните понятия (думи и изрази), използвани с главна буква, имат значението, придадено им по-долу:

Договор за участие в курс или обучение“ означава договор за услуга между Потребител и Търговеца, който се сключва по реда начл. 11 от настоящите общи условия;

Посетител“ означава лице, което осъществява достъп до Уебсайта, но не се е регистрирало в него;

Потребител“ означава всяко физическо лице, което, като страна по договор съгласно настоящите общи условия, действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност;

Търговец“ се отнася до „ЗАНИМАВКИ“ ЕООД, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203270501 и предлагащо курсове и обучения на Уебсайта, както и до лицата, които надлежно го представляват;

Уебсайт“ се отнася до уебсайта на Търговеца https://finlit.bg

III.     ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Чл. 3. Данни за идентификация и контакт с Търговеца.

Фирма: „ЗАНИМАВКИ“ ЕООД;

Регистрация: вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203270501;

Седалище и адрес на управление:
Република България, гр. София, п.к. 1000, р-н Триадица, ул. „Цар Асен“ №3;
Телефонен номер: +359876767023;
Адрес на електронна поща: mira@finlit.bg.

Търговецът отговаря и на потребителски съобщения чрез приложенията Viber (посредством посочения по-горе телефонен номер) и Messenger (https://https://facebook.com/predpriemachibg). Тези средства за комуникация позволяват водене на писмена кореспонденция, която Потребителите могат да съхраняват на траен носител.

IV.     ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

Чл. 4. (1) Посредством Уебсайта Търговецът предлага на Потребителите курсове, обучения и консултации за деца и възрастни. Тематиката на курсовете и обученията е свързана с финансовата грамотност.

(2) Курсовете и обученията имат практическа насоченост и целят да предоставят знания и умения на Потребителите, да изградят у последните полезни финансови навици и да ги запознаят с добрите практики за анализ и вземане на информирани решения във връзка с личните финанси и тяхното управление.

(3) Предлаганите курсове и обучения са обособени в различни категории и подробно описани на Уебсайта.

(4) Курсовете и обученията се провеждат на живо или онлайн (чрез използване на средства за комуникация от разстояние, без едновременното физическо присъствие на Потребителите и водещата съответния курс или обучение).

Чл. 5. Курсовете и обученията се водят от г-жа Мирослава Кръстева. Тя e възпитаник на London School of Economics, съосновател на изследователски ориентираната организация Global Entrepreneurship Monitor Bulgaria, съосновател на Предприемачи в Клас, лектор и обучител по образователни теми.

Чл. 6. (1) Към момента на действие на настоящите общи условия, предлаганите курсове и обучения са:

Курс „Заек“

Този курс е на тема основи на финансовата грамотност и е предвиден за деца от 6 до 10-годишна възраст. Курсът се състои от четири модула, които се провеждат в четири отделни сесии, на живо. Повече информация за „Заек“ можете да откриете на следната страница – https://finlit.bg/kids-bg/zaek/ или като направите запитване до Търговеца на посочените електронна поща и телефон.

Курс „Бухал“

Този курс е на тема основи на финансовата грамотност и е предвиден за деца от 11 до 15-годишна възраст. Курсът се състои от четири модула, които се провеждат в четири отделни сесии, онлайн или на живо. Повече информация за „Бухал“ можете да откриете на следната страница – https://finlit.bg/kids-bg/buhal/ или като направите запитване до Търговеца на посочените електронна поща и телефон.

Курс „Лъв“

Курсът е на тема основи на финансовата грамотност и е предвиден за лица от 16 до 19-годишна възраст. Курсът се състои от четири модула, които се провеждат в четири отделни сесии, онлайн или на живо. Повече информация за „Лъв“ можете да откриете на следната страница – https://finlit.bg/kids-bg/lyv/ или като направите запитване до Търговеца на посочените електронна поща и телефон.

Курс „Кенгуру“

Този курс е предназначен за настоящи или бъдещи родители и е насочен към тяхната финансова грамотност. Състои се от четири модула, които се провеждат в четири отделни сесии, онлайн или на живо. За повече информация за курс “Кенгуру“ можете да посетите страницата https://finlit.bg/adults-bg/kenguru/ или да отправите запитване до Търговеца на посочените електронна поща и телефон.

Курс „Хамелеон“

Този курс е предназначен за деца на възраст 16+ и е насочен към развиването на предприемачески нагласи и придобиване на умения за започване на собствен бизнес. Състои се от шест модула, които се провеждат в шест отделни сесии, онлайн или на живо. За повече информация за курс „Хамелеон“ можете да посетите страницата https://finlit.bg/kids-bg/hameleon/ или да отправите запитване до Търговеца на посочените електронна поща и телефон.

Индивидуални консултации и групови обучения

Търговецът предлага и индивидуални консултации, както и организирани групови обучения под формата на неприсъствени, онлайн семинари и семинари на живо за родители или неродители, както и за деца на служители на юридически лица. Съдържанието и начина на провеждане на тези семинари се обсъжда и договаря индивидуално със заинтересованите лица.

(2) Актуален график и обявления за предстоящи курсове можете да откриете по всяко време на страницата https://finlit.bg/events/, както и при запитване до Търговеца на посочените електронна поща и телефон.

Чл. 7. (1) Онлайн курсовете и обученията се провеждат чрез програми и софтуер за видеоконференции, които позволяват свързаност на множество технически устройства (компютри, лаптопи, телефони, таблети и други устройства с подходящи операционни системи и хардуерни елементи – екран, микрофон и камера).

(2) За участието в онлайн курс или обучение Потребителят е длъжен да си осигури съответното техническо устройство, посочения в описанието на курсa или обучението софтуер (например Zoom), както и интернет връзка. Тези технически средства са предпоставка за участието в онлайн курс или обучение и не се предоставят от Търговеца.

V.      РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 8. (1) За да извършват регистрация в Уебсайта и да заявят участие в даден курс или обучение от свое име, Потребителите следва да имат навършени 14 години и регистрация в Уебсайта.

(2) Когато участието в даден курс или обучение се заявява за лица ненавършили 14 години, то се извършва от техен родител или законен представител.

Чл. 9. (1) Потребителите могат да се регистрират като изберат бутона „Регистрация“ и попълнят надлежно съответния формуляр за регистрация.

(2) При успешна регистрация на Потребителя в Уебсайта Търговецът изпраща имейл за потвърждаване на регистрацията.

Чл. 10. Всеки Потребител има право на един профил в Уебсайта, като Потребителят е отговорен и длъжен да съхранява и пази в тайна данните за достъп до своя профил.

VI.     СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА УСЛУГА

Чл. 11. (1) За да сключите Договор за участие в курс или обучение, следва да влезете в профила си и да изберете бутона „Календар“, който ще Ви препрати на страница с информация за датите на предстоящите курсове и обучения.

(2) След като изберете съответния курс или обучение следва да натиснете бутона „Запиши се сега“, който ще Ви отведе към страница, на която можете да прегледате обобщена информация за избрания курс и да заплатите съобразно правилата, съдържащи се в Раздел VII по-долу.

(3) Договорът за участие в курс или обучение между Потребителя и Търговеца се счита за сключен в момента, в който в банковата сметка на Търговеца е постъпило плащане от страна на Потребителя за съответния курс и Търговецът е изпратил електронно съобщение за потвърждаване на участието на посочената от Потребителя електронна поща.

(4) Търговецът изпраща потвърждението по предходната алинея в рамките на един работен ден от получаване на плащането. Потвърждението съдържа съществената за сключването и изпълнението на съответния договор информация.

Чл. 12. Достъп до сключените договори Потребителите имат посредством своята електронна поща, на която се изпращат условията и потвържденията за сключване на всеки един договор.

VII.    ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 13. Цените за всеки курс или обучение са посочени в български лева.

Чл. 14. Начините за плащане, които Търговецът приема, са банков превод и плащане чрез виртуален ПОС терминал.

Чл. 15. (1) Банковият превод се извършва от Потребителя по следната банкова сметка на Търговеца:

 Титуляр:            „ЗАНИМАВКИ“ ЕООД

 Банка:               БАНКА ДСК АД

IBAN:                 BG44STSA93000030584271

BIC:                   STSABGSF

(2) В основанието за плащане Потребителят следва да посочи съответния референтен номер или наименованието и датата на курса или обучението, а ако Потребителят не е посочен като задълженото лице – и своите имена.

(3) В зависимост от банката или платежната институция, която Потреби-телят използва, е възможно да бъдат начислени допълнителни такси за превода. Тези такси не са включени в цената на курса или обучението, тъй като се определят от съответните тарифи на третото лице и са за сметка на Потребителя.

Чл. 16. (1) Уебсайтът поддържа и възможност за заплащане на цената за даден курс или обучение чрез виртуален ПОС терминал – специален интерфейс, през който се приема безналично плащане с банкова карта. Тази услуга се предоставя от трето лице – „Банка ДСК“ АД, като за извършването на превода чрез виртуалния ПОС терминал не се дължат допълнителни такси от Потребителя.

(2) Видовете банкови карти, които се приемат за плащане, са Visa и Mastercard (дебитни, кредитни, както и бизнес карти).

(3) Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност „MasterCard Identity check“ и „Visa Secure“. С оглед на сигурността, максималната сума за плащане с карта е 5 000 лв. (пет хиляди лева).

(4) Търговецът не съхранява данни за банковите карти, използвани от Потребителите за заплащане чрез Уебсайта.

Чл. 17. За допълнителна яснота Търговецът предоставя непосредствено преди извършването на плащането обобщена информация относно основните характеристики на избрания курс или обучение и цената за участие в него.

VIII.  ПРАВО НА ОТКАЗ

Чл. 18. (1) Потребителят има право да се откаже от валидно сключен Договор за участие в курс или обучение в срок от 14 дни от получаване на потвърждението за сключен договор по чл. 11, ал. 3 без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща допълнителни разходи.

(2) Потребителят може да упражни правото си на отказ по горната алинея първа като попълни и изпрати на Търговеца намиращия се най-долу в настоящите общи условия формуляр за отказ от услуга (Приложение №6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от Закона за защита на потребителите).

(3) Независимо от посоченото в предходната ал. 2, Потребителят може да упражни правото си на отказ от сключен Договор за участие в даден курс или обучение като изпрати съобщение на електронната поща на Търговеца, с което по недвусмислен начин изразява намерението си да се откаже от въпросния договор.

(4) При получено уведомление за отказ от договор по ал. 2 или 3 Търговецът изпраща потвърждение за отказа до Потребителя незабавно, но не по-късно от един работен ден.

Чл. 19. (1) Когато Потребителят е упражнил надлежно правото си на отказ от Договор за участие в курс или обучение, Търговецът в 14-дневен срок възстановява заплатеното от потребителя по договора.

(2) Срокът за възстановяване на платеното започва да тече от момента на уведомяване по ал. 2 или 3 на чл. 18.

Чл. 20. (1) Търговецът възстановява сумите на Потребителя по начина, по който той ги е платил.

(2) Ако плащането е извършено от Потребителя по банков път – сумата се нарежда по сметката, от която Потребителят е наредил плащането.

(3) В случай че плащането е осъществено от Потребителя посредством виртуалния ПОС терминал, сумата се възстановява по банковата карта, с която е извършено плащането.

Чл. 21. (1) Когато Договорът за участие в курс или обучение е сключен не по-късно от 14 дни преди датата на провеждане на съответния курс, правото на отказ по чл. 18 може да бъде упражнено не по-късно от началото на провеждане на курса.

(2) Когато Потребителят отправя искане за сключване на Договор за участие в курс или услуга по-късно от 14 дни преди датата на провеждане на съответния курс Потребителят прави изрично искане за предоставяне на съответната услуга и  изрично и се съгласява, че ще загуби правото си на отказ по чл. 18 със завършването на съответния курс или обучение.

IX.     ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Чл. 22. При изпълнението на Договор за участие в курс или обучение Търговецът е длъжен да:

 • подготви и представи на участниците съдържанието на съответния курс или обучение;
 • при провеждане на присъствен курс или обучение (на живо) – да осигури на участниците подходящо помещение, места за сядане, бюра или други подобни плоскости, които са удобни за писане, подходящо осветление, както и достъп до тоалетна;
 • при провеждане на присъствен курс или обучение – да уведоми участниците за мястото на провеждане на курса или обучението не по-късно от две седмици преди началото на курса или обучението;
 • да отговаря на поставените от участниците в курса или обучението въпроси, доколкото последните са пряко свързани с темата на курса или обучението;
 • при провеждане на онлайн обучение или курс – да предостави информация и указания на участниците за боравене със съответната програма, чрез която ще се проведе курса или обучението не по-късно от две седмици преди началото на курса или обучението;
 • да запази конфиденциалност по отношение на обстоятелства, доверени му от участници в съответния курс или обучение.

Чл. 23. При изпълнението на Договор за участие в курс или обучение Потребителят е длъжен:

 • да се яви навреме за провеждането на съответния курс или обучение, независимо дали то се провежда присъствено или онлайн;
 • да следва предварително определената от Търговеца и описана в съответния курс или обучение програма;
 • да не прекъсва лектора и останалите участници по време на провеждането на курса или обучението, и с поведението си да не пречи и да не препятства лектора и останалите участници за нормалното провеждане на курса или обучението;
 • да не използват технически средства или софтуер за запис на провеждането на курса или обучението, или по друг начин едностранно да се снабдява с аудио или аудио-визуален запис на курса или обучението;
 • да си осигури необходимото техническо оборудване и средства съгласно чл. 7 от настоящите общи условия;
 • да не споделя информация, която счита за лична и чувствителна, в присъствието на други участници в даден курс или обучение.

X.      ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Чл. 24. Потребителите и посетителите на Уебсайта нямат право да:

 • повреждат, модифицират, променят или по друг начин да нарушават нормалното функциониране на Уебсайта;
 • копират или инсталират зловреден софтуер на части и/или елементи от Уебсайта;
 • извършват DDoS атаки, да изпращат спам или умишлено да извършват дейност, целяща да причини намаляване капацитета на работа, претоварване или изключване на сървърите на Търговеца или генериране на прекомерен интернет трафик с цел нанасяне на вреда, повреда или привеждането на Уебсайта в неработещо или неизползваемо състояние.
 • инсталират, внедряват или вмъкват софтуер, чрез който да получава неразрешен достъп до Уебсайта или до информация, съдържаща се в сървърите на Търговеца.

Чл. 25. Търговецът има право да променя, обновява, разширява, допълва и премахва елементи в Уебсайта, както и в характеристиките, броя, качеството и видовете услуги, предоставяни от него, по всяко време и по своя преценка, без задължение за уведомяване на потребителите.

XI.     ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 26. Освен ако друго не е посочено изрично, авторските права върху съдържанието на Уебсайта, както и всички курсове и обучения са притежание на Търговеца.

Чл. 27. (1) Използване, записване, възпроизвеждане и разпространение на курсове, обучения или друго авторско съдържание от Потребители или трети лица без изричното съгласие на Търговеца е забранено.

(2) Със записването за участие в онлайн курс или обучение Потребителите се съгласяват, че Търговецът има право да записва провеждането на съответния курс или обучение. Записите по настоящата алинея служат за подобряване на качеството на предлаганите от Търговеца услуги, както и за доказване на изпълнението на услугите.

XII.    ОТГОВОРНОСТ

Чл. 28. „ЗАНИМАВКИ“ ЕООД не е институция в системата на професионалното образование и обучение или друго регулирано учебно заведение.

Чл. 29. (1) Търговецът полага разумни усилия да проверява истинността, точността, надеждността и приложимостта на съдържанието на курсовете и обученията, но отговорността за извършване на преценка дали съответната информация отговаря на нуждите на Потребителя е на последния.

(2) Предлаганите курсове и обучения имат единствено образователна цел и не представляват инвестиционни услуги (в частност инвестиционни съвети по смисъла на чл. 6, ал. 2, т. 5 от Закона за пазарите на финансови инструменти).

Чл. 30. В случай на нарушение на авторските права на Търговеца по смисъла на чл. 27 от настоящите условия (независимо от формата на деянието – нерегламентирано записване, възпроизвеждане или разпространение) на курсове и обучения или части от тях, Търговецът има право на съдебна защита и обезщетение за всички настъпили от нарушенията вреди.

Чл. 31. Търговецът полага разумни грижи, за да осигури и гарантира своевременното провеждане на онлайн курсовете и обучения. Въпреки това, Потребителите следва да бъдат уведомени, че надлежното провеждане на онлайн курсовете и обученията зависи от хардуер, софтуер и интернет свързаност, които се предоставят на Търговеца от трети лица и са възможни технически прекъсвания или затруднения при провеждане на онлайн курсове и обучения.

XIII.  СЪОТВЕТСТВИЕ НА УСЛУГИТЕ И РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 32. Търговецът предоставя на Потребителите курсове, обучения и други услуги, които отговарят на наличното описание и обичайните характеристики съобразно сключения договор.

Чл. 33. Търговецът отговаря за всяка липса на съответствие на услуга, която съществува при предоставяне на услугата и се прояви до две години след предоставянето ѝ, но не по-късно от 14 дни от установяване на въпросното несъответствие.

Чл. 34. (1) Отговорността на Търговеца по предходния чл. 33 се ангажира от Потребителя като последният устно или писмено претендира привеждане на услугата в съответствие със сключения договор, намаляване на цената или разваляне на договора и възстановяване на заплатената сума (право на рекламация).

(2) В искането си по предходната алинея Потребителят следва да посочи точно и ясно предмета на рекламацията и да приложи документи, на които претенцията се основава.

XIV.  ПРИЛОЖИМО ПРАВО И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 35. Настоящите общи условия, както и правоотношенията между Търговеца и потребителите се ръководят от материалното и процесуално право на Република България.

Чл. 36. (1) В случай на наличие на въпроси или оплаквания по отношение на настоящите общи условия или по отношение на даден курс или обучение, Потребителите могат да се обърнат към Търговеца посредством посочената електронна поща на Търговеца като изложат оплакванията си.

(2) В съобщението си по предходната алинея Потребителят следва ясно и изчерпателно да изложи оплакванията и исканията си, като посочи всички относими към случая обстоятелства.

(3) Търговецът се задължава да отговори на съответното съобщение в разумен срок.

Чл. 37. Независимо от посоченото в предходния чл. 36 Потребителите могат да потърсят решение на проблемите, произтичащи от настоящите общи условия или по отношение на даден курс или обучение посредством платформата за онлайн решаване на спорове, разработена и поддържана от Европейската комисия и достъпна на следния адрес:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

Чл. 38. Дейността на Търговеца попада в обхвата на Общата помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите. Повече информация за този орган за алтернативно решаване на спорове между търговци и потребители може да бъде открита на следния уеб адрес: https://kzp.bg/bg/pomiritelna-komisiya, както и на следната електронна поща: info@kzp.bg.

Чл. 39. В случай че Търговецът и потребителят не съумеят да достигнат до взаимно решение на възникналия проблем, потребителят може да се обърне за съдействие към Комисията за защита на потребителите, с адрес гр. София, п.к. 1000, ул. „Врабча“ №1, ет. 3, 4 и 5 и електронна поща info@kzp.bg или към друг компетентен орган.

XV.   ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 40. (1) Търговецът може да предоставя връзки към други уебсайтове на Уебсайта, които не се поддържат и не се управляват от Търговеца.

(2) Търговецът няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на тези уебсайтове.

Чл. 41. (1) Търговецът си запазва правото да променя, изменя и актуализира настоящите общи условия по всяко време и без предварително уведомление до потребителите за подготвяните изменения.

(2) При извършена промяна, изменение или актуализация на настоящите общи условия, Търговецът се задължава да уведоми потребителите за това.

(3)Търговецът следва да посочва датата на последната актуализация на настоящите общи условия и тяхното влизане в сила.

Чл. 42. Потребителите се съгласяват, че съобщенията, изпратени по електронната поща, която са посочили във формуляра за регистрация и действията, които извършват от своя профил, се считат за надлежно подписани с електронен подпис и имат обвързващо действие, както и че писмената форма се счита за спазена.

Чл. 43. Ако която и да е разпоредба от настоящите общи условия бъде призната за незаконна, невалидна или неприложима в настоящата си форма и обхват съгласно приложимо настоящо или бъдещо законодателство, то тогава:

 • такава разпоредба може да се приеме за частично недействителна, като това не се отразява на валидността на общите условия;
 • настоящите общи условия ще се тълкуват и изпълняват, като ако такава незаконна, невалидна или неприложима разпоредба никога не се е включвала като част от тях;
 • останалите разпоредби на общите условия остават в пълна сила и действие и няма да бъдат засегнати от незаконната, невалидна или неприложима разпоредба или от нейното прекратяване, дадената невалидна и неизпълнима разпоредба ще бъде заместена с валидна и изпълнима такава, сходна по отношение на такава неприложима разпоредба, доколкото е възможно, за да се изрази действителната воля.

 

Приложения:

Приложение № 6

към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от Закона за защита на потребителите

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До (наименование на търговеца, адрес и адрес на електронната поща се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

___________

* Ненужното се зачертава.